Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

C4P Compliance Services

Compliance betekent letterlijk naleving; 'kijken of er wel gekeken wordt'. Een definitie van het begrip compliance kan zijn: 'het bevorderen van en het doen toezien op de naleving van wetten, externe en interne regels en normen die relevant zijn voor de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van de organisatie en allen die betrokken zijn bij die organisatie'. Integriteit en compliance zijn begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.


Integriteit binnen een organisatie is meer dan onwettig gedrag voorkomen en het invoeren van regels. Het gaat om vertrouwen en daarvoor is betrouwbaarheid noodzakelijk. Integriteit is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfsvoering van een onderneming.
Organisaties worden geconfronteerd met een toename van het compliancerisico; dit is het risico dat reputatie en integriteit worden aangetast als gevolg van het overtreden van wetten en regels, alsook van het niet of onvoldoende respecteren van normen en waarden. De toename van dit risico wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door veranderingen in toezicht en in de maatschappij, de complexiteit van wet- en regelgeving en het mondiger worden van mensen.

Afgelopen decennium is het risico op aantasting van de reputatie en het vertrouwen in een organisatie flink gestegen. Aangezien het bestaansrecht van een organisatie voornamelijk is gebaseerd op vertrouwen, wil je als organisatie voorkomen dat dit vertrouwen wordt beschaamd. Door het inrichten van een solide GRC-framewerk ('entity level control') helpt Care for Performance organisaties op pragmatische wijze aantoonbaar 'in control' te zijn.

Met haar Compliance Services helpt Care for Performance organisaties te voldoen aan wet- en regelgeving. Om als organisatie te voldoen aan wet- en regelgeving zijn, naast het doorvoeren van maatregelen binnen processen van een organisatie, houding en gedrag van medewerkers cruciaal.

Daarnaast kan C4P helpen de benodigde veranderingen te realiseren. Het gaat hierbij niet alleen om het voldoen aan verplichtingen en het integer handelen, maar vooral om gebruikmaking van de vele kansen die de (nieuwe) wet- en regelgeving biedt. Kansen die kunnen leiden tot strategisch voordeel!


C4P Compliance Services

  • Compliance & Integrity Assessment
  • Compliance Consultancy & Interim Management
  • Compliance Awareness Programma
  • GRC Tooling
  • Remote Compliance Officer


Maatwerk
Onze doelstelling is uw vraagstuk(ken) optimaal te beantwoorden en hiervoor een juiste mix van dienstverlening in te zetten. Wij leveren daarbij altijd maatwerk op basis van een pragmatische aanpak. Graag gaan we met u in gesprek om te ervaren welke de specifieke wensen en behoeften van u en uw organisatie zijn.


Het voortdurend en steeds sneller veranderende landschap van wet- en regelgeving vergt een flexibel en structureel GRC-beleid. Voor meer informatie over onze compliance services kunt u contact met ons opnemen op onderstaand telefoonnummer of emailadres.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg