Skip to main content
s01
Een wereld vol wetten en regels.
Wij helpen ondernemingen daaraan te voldoen.
s02
Uw organisatie laten draaien als een goed geoliede machine vereist inzicht in alle bedrijfsprocessen.
s03
Inzicht door overzicht.
s04
Privacy is een groot goed. Als organisatie heb je dat te respecteren. Maar het moet wel werkbaar blijven. Voor iedereen.
Wij leggen uit hoe.
s05
Gedegen risk management en risicoanalyse zijn onontbeerlijk voor een gezonde groei!
s06
Soms is het nodig als onderneming bewust af te wijken van gebaande paden.
s07
Navigeren is meer dan alleen het roer vasthouden. Dat geldt ook voor uw onderneming.
s08
Benut kansen, pareer bedreigingen. Anticipeer. Wees dynamisch!

Trainingsvoorwaarden

Trainingsvoorwaarden

Deze trainingsvoorwaarden (versie 1.0) zijn van toepassing op de in de laatste uitgave van de catalogus en/of op de website www.c-4-p.nl vermelde cursussen en diensten van Care for Performance BV, (hierna: Care for Performance) in Nederland.

1: ALGEMENE BEPALINGEN                  

 • DEFINITIES

1.1. Onder Care for Performance dient in dit verband te worden verstaan: Care for Performance BV

1.2. Onder ‘Opleiding’ dient in dit verband te worden verstaan een door Care for Performancegeorganiseerde opleiding, cursus, training, examen, studiedag of andere activiteit gericht op kennisoverdracht.

1.3. Onder ‘Opdrachtgever’: dient in dit verband te worden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een overeenkomst is aangegaan betreffende de uitvoering van werkzaamheden of het leveren van producten of diensten door de opdrachtnemer zoals die in deze voorwaarden zijn bedoeld.

1.4. Onder ‘Deelnemer’ dient in dit verband te worden verstaan de persoon die zich voor een opleiding heeft ingeschreven of heeft doen inschrijven aldus de cursist.

1.5. Onder ‘Inschrijving’ dient in dit verband te worden verstaan het aanmelden voor een opleiding op de door Care for Performance aangegeven wijze.

1.6. Onder ‘Annulering’ dient in dit verband te worden verstaan de schriftelijke opzegging en/of afzegging van deelname aan een opleiding door een deelnemer en/of opdrachtgever en/of het niet opdagen voor een opleiding door een deelnemer.

1.7. Onder ‘Lesmateriaal’ dient in dit verband verstaan te worden alle in het kader van de opleiding ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, boeken, sheets, presentaties, modellen, web-accounts, programmatuur, (digitale) documenten en overige zaken.

1.8. Onder ‘Opleidingsprogramma’ dient in dit verband te worden verstaan het overeengekomen lesprogramma, inclusief de lesplanning van de Opleiding.

1.9. Onder ‘Docent’ wordt verstaan de door Care for Performance gecontracteerde docent die (een deel van) het lesprogramma verzorgt.

 • TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en te verrichten diensten van Care for Performance strekkende tot het verzorgen van onderwijs, ontwikkelen van cursussen ten behoeve van vak of beroep, het opzetten, coachen, inrichten en coördineren van onderwijs, het uitvoeren van kwaliteitsbewaking in het onderwijs, het geven van onderwijskundige advisering en ondersteuning en alle daarmee samenhangende activiteiten.

2.2. Algemene (inkoop)voorwaarden van (potentiële) contractpartijen van Care for Performance worden door Care for Performance uitdrukkelijk en in alle gevallen van de hand gewezen, ook indien de (potentiële) contractspartij naar laatstgenoemde voorwaarden verwijst in een Care for Performance gericht verzoek tot uitbrengen van een aanbod.

2.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Care for Performance en de (potentiële) contractspartij in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 • AANBOD EN AANVAARDING

3.1. Iedere aanbieding is vrijblijvend en dient als één geheel op te worden gevat.

3.2. Elke aanbieding van Care for Performance is maximaal rechtsgeldig voor 14 dagen na het aanbod en vervalt van rechtswege bij niet-acceptatie na deze 14 dagen.

3.3. De overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod én schriftelijke bevestiging van de opdracht door Care for Performance.

3.4. Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden of ontvangen, wordt de factuur beschouwd als opdrachtbevestiging.

3.5. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen.

 • PRIJZEN

4.1. De prijzen voor de cursussen en/of diensten staan vermeld op de website www.c-4-p.nl of in een geldige schriftelijke offerte van Care for Performance. Deze prijzen zijn uitgedrukt in Euro, exclusief BTW en/of andere heffingen. Care for Performance behoudt zich het recht voor prijzen op de website en/of de offertes te wijzigen.

4.2. Alle prijzen op de website of in offertes zijn onder voorbehoud van type- of drukfouten. Care for Performance is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele type- of drukfouten.

 • CURSUSSEN EN OVERIGE DIENSTVERLENING

5.1. Na het inschrijven voor een opleiding ontvangt de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven een factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2. Facturen worden verzonden naar het door de opdrachtgever c.q. degene die deelnemer heeft doen inschrijven opgegeven adres of e-mailadres, hetgeen de betalingsverplichting van de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven te allen tijde onverlet laat.

5.3. Indien opdrachtgever of degene die deelnemer heeft doen inschrijven vanwege fouten in de factuur zoals aangegeven in het vorige lid een gewijzigde factuur wenst, kunnen bij versturen van de nieuwe factuur hiervoor kosten in rekening worden gebracht.

5.4. De vergoeding voor een opleiding is verschuldigd per beoogde aanvangsdatum van de opleiding. Care for Performance verzendt daarvoor direct na acceptatie van de opdracht een factuur aan opdrachtgever met als factuurdatum de beoogde aanvangsdatum van de Opleiding. Betaling dient -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

5.5. De vergoeding voor een opleiding is voor een particulier en/of een buitenlandse onderneming verschuldigd voor de aanvangsdatum van de opleiding te geschieden.

5.6. Bij overschrijding van enig in deze algemene voorwaarden voorgeschreven c.q. afzonderlijk overeengekomen betalingstermijn is de opdrachtgever c.q. degene die de deelnemer heeft doen inschrijven zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege direct in verzuim. Care for Performance is in dat geval bevoegd om zonder nadere ingebrekestelling tot incasso over te gaan. De opdrachtgever c.q. degene die deelnemer heeft doen inschrijven zal in dat geval over de verschuldigde som een vertragingsrente verbeuren ter hoogte van de wettelijke handelsrente.

5.7. De opdrachtgever c.q. degene die deelnemer heeft doen inschrijven is naast de hoofdsom en de vertragingsrente alle kosten verschuldigd, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die door Care for Performance ter inning van haar vordering alsook ten behoeve van de bewaring van haar rechten worden gemaakt. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van de hoofdsom, met een minimum van €100,- vermeerderd met de verschuldigde BTW onverminderd het recht van Care for Performance om de werkelijk gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

5.8. Care for Performance behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen. Care for Performance kan in voorkomende gevallen de opdrachtgever en/of deelnemer de toegang tot het lokaal waar de betreffende opleiding zal plaatsvinden ontzeggen en ook anderszins ter beschikking gestelde faciliteiten beëindigen.

 • INRICHTING VAN DE CURSUS

6.1. Care for Performance kondigt opleidingen onder meer aan in brochures en folders of via andere media. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt Care for Performance zich het recht voor de vermelde gegevens met betrekking tot data, prijzen en locatie te wijzigen, indien de omstandigheden haar daartoe naar haar oordeel noodzaken.

6.2. Bij het sluiten van de overeenkomst wordt voor zover bekend de dag c.q. de dagen waarop de cursus zal worden gevolgd, schriftelijk overeengekomen.

6.3. De cursus wordt gehouden in het Nederlands of in het Engels. M.a.w. de voertaal tijdens de opleiding en het lesmateriaal kunnen in het Nederlands en/of Engels zijn. Opdrachtgever dient vooraf uitdrukkelijk aan te geven indien één van beide talen door de beoogde cursist niet of net voldoende wordt verstaan en/of gelezen.

6.4. Care for Performance behoudt zich omwille van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering het recht voor om de inhoud van de opleiding tussentijds te wijzigen. Aan brochures, folders of andere media kunnen geen rechten ontleend worden.

 • AUTEURSRECHT

7.1. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het gebruikte lesmateriaal en alle overige door Care for Performance in het kader van enige cursus, dienst en/of product verstrekte schriftelijke en elektronische informatie, rusten bij Care for Performance of dier licentiegever. Opdrachtgever en/of deelnemer zal niets hiervan in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk vermenigvuldigen of aan derden mededelen of verstrekken, zonder uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van Care for Performance op straffe van een opeisbare boete van €5.000,- per overtreding alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

7.2. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) cursus is uitdrukkelijk verboden, tenzij daarvoor door Care for Performance schriftelijk toestemming is verleend op straffe van een boete van €5.000,- per overtreding alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft. Indien deze toestemming niet is verleend en/of de overtreding wordt tijdens de cursus door de docent opgemerkt, zal bij elke poging tot het maken van opnamen de cursus onmiddellijk worden gestopt totdat de opnameapparatuur is verwijderd.

 • SCHEMA’S, TIJDSCHEMA’S

8.1. Care for Performance zal al het redelijke in het werk stellen om cursussen doorgang te doen vinden, dan wel de te verlenen diensten uit te voeren. Care for Performance zal evenwel niet aansprakelijk zijn indien cursussen, dan wel de te verlenen diensten geen doorgang vinden om redenen welke buiten haar invloedssfeer liggen. Indien als gevolg van ziekte, beëindiging van het dienstverband of om enige andere reden in het werk een persoon (personen) niet (meer) beschikbaar is (zijn) voor het geven van een cursus, dan wel voor het verlenen van de overeengekomen dienst, dan zal Care for Performance al het redelijke in het werk stellen om de desbetreffende cursus, dan wel de te verlenen dienst, eventueel op een later tijdstip, doorgang te doen vinden. Mocht een en ander niet mogelijk blijken, dan zullen reeds gedane betalingen aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

8.2. Care for Performance behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen wijzigingen in cursusschema’s, vestigingsplaatsen en/of cursustijden aan te brengen en in geval van onvoldoende belangstelling cursussen te annuleren. Opdrachtgever en/of deelnemer zal van een annulering van een cursus zo spoedig mogelijk voor aanvang van de desbetreffende cursus door Care for Performance schriftelijk in kennis worden gesteld. Reeds betaalde cursuskosten zullen in geval van annulering door Care for Performance worden gerestitueerd.

 • VERVANGING, ANNULERING EN UITSTEL

9.1. Opdrachtgever mag na schriftelijke goedkeuring van Care for Performance een vervanger voor de ingeschreven cursist sturen.

9.2. Indien opdrachtgever:

 • a) een particulier is, heeft opdrachtgever gedurende 7 werkdagen na het sluiten van een Overeenkomst op Afstand het recht de Overeenkomst op Afstand zonder opgave van redenen te ontbinden Geen recht op ontbinding bestaat als de cursus en/of dienst is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken.
 • b) een cursus, examen en/of dienst annuleert; om uitstel van een cursus en/of dienst verzoekt en Care for Performance dit verzoek inwilligt, dan zal opdrachtgever aan Care for Performance annuleringskosten, c.q. kosten wegens uitstel van de cursus en/of dienst verschuldigd zijn, welke worden berekend aan de hand van een percentage van de prijs van de cursus en/of de dienst, een en ander als volgt:

– Meer dan 4 weken voor aanvang van de cursus en/of dienst: geen annuleringskosten en geen kosten wegens uitstel;
– Gedurende de 4e en 3e week voor aanvang van de 1e cursusdag en/of 1e dag voor aanvang van de dienst; 25% annuleringskosten en 0% kosten wegens uitstel;
– Gedurende de 2e week voor aanvang van de 1e cursusdagen en/of 1e dag voor aanvang van de dienst; 75 % annuleringskosten en 50% kosten wegens uitstel;
– Korter dan één week voor aanvang van de 1e cursusdag en/of de 1e dag voor aanvang van de dienst: 100% annuleringskosten en 75% kosten wegens uitstel.

9.3. Annulering en verzoeken tot uitstel kunnen door opdrachtgever per email worden gedaan. Hiervan ontvangt opdrachtgever een bevestiging van Care for Performance.

9.4. Vanaf de eerste dag van aanvang van de cursus en/of dienst kan opdrachtgever niet meer om uitstel daarvan verzoeken. In dit geval zijn de totale kosten van de cursus en/of de dienst verschuldigd.

9.5. Care for Performance behoudt zich het recht voor om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van (een deel van) een opleiding belemmeren of bemoeilijken, mede gelet op het belang van de overige cursisten, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting laat de verplichting tot betaling van het volledige cursusgeld onverlet.

 • TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

10.1. De overeenkomsten tussen partijen worden beheerst door Nederlands recht.

10.2. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan met betrekking tot de uitleg of uitvoering van de door partijen gesloten overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten die daarvan een gevolg mochten zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Utrecht of door de rechtens bevoegde kamer van kantonzaken van de rechtbank Utrecht.

 

 logo_IOM_100px.png  logo_OneTrust_100px.png  logo-e-zylearning-kleur-mp.jpg